Българско Радио от Чикаго. Кликнете на плеъра по-долу. За да слушате с WinAmp кликнете ТУК!

петък, 19 юни 2009 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Уважаеми г-н Посланик,
съгласно Закона за избиране на народни представители в градовете Манхайм, Мюнстер, Нюрнберг, Фрайбург, Карлсруе и Щутгарт бяха събрани по над 100 заявления, което дава правни основания за откриване на изборна секция в съответните градове. В електронно писмо от 15.06.2009 посолството ни уведомява за запитване от страна на посолството и отказ от немската страна, основаващо се на решение на Външно министерство на ФРГ от август 2003. Ние също се присъединяваме към Вашето неизказано разочарование от временния неуспех по отношение на получаване на разрешение за откриване на избирателни секции. Негативното развитие на събитията от последните дни от чувство за отговорност и отчетност към всички попълнили декларации от съответните градове, към взелите активно участие в тяхното събиране и към всички пряко или непряко засегнати български граждани ни подтиква да поставим възникващите въпроси.
1. В личен разговор с представители на сдружението „Златен Век“ от Ерланген дадохте конкретни надежди за възможността да се реализира нашето желание за откриване на избирателни секции. На какво се основаваше това поощрение от Ваша страна? Базира ли се то на предварителни запитвания от страна на посолството към съответните институции и проучване на нормативната уредба?
2. Съществува ли изобщо какъвто и да е предварителен контакт с външно министерство на ФРГ преди или по време на събирането на заявленията от страна на инициативните комитети в контекста на откриване на избирателнисекции и ако да, от какъв характер?
3. В предварителен разговор с посолството ни беше заявено, че за да може да се реализира запитване към Външно министерство на ФРГ е необходим адрес, накойто да бъде избирателната секция. Как без посолството да има всички адреси от съответните градове е реализирало запитването към немската страна?
4. Било ли е запознато посолството предварително с цитираните от немската страна нормативни актове в приложения откъс от вербална нота? Ако, да, как са ги съобразили в подхода и запитването им с цел откриването на избирателни секции?
5. Как тълкува посолството съответния отговор от немската страна и на какво решение от август 2003 се позовава тя?
6. Поради каква причинна не ни е предоставен пълният текст на вербалната нота от немската страна, а само откъс от него?
7. Позовавайки се на Закона за избиране на народни представители / ДВ. бр.36 от15 Май 2009г./ , както и на Закона за достъп до обществена информация / (Обн.ДВ бр. 55 от 2000 г. ,изм. ДВ бр. 1 и бр. 45/2002 г., бр. 103/2005 г.,изм. доп. ДВбр. 24, изм. бр. 30, бр. 59/2006 г.), чл. 4, ал. (1), бихме искали да се запознаем с пълната комуникация с немските институции по отношение на откриването на избирателни секции в Германия.
8. Какви последващи стъпки са били реализирани след първия отказ на немската страна със задача за реализация на крайната цел - откриване на избирателни секции във всички градове, подали заявления и каква е стратегията на посолството в тази насока? Действа ли посолството на принципа, че първият отказ поставя началото на преговорите?
9. Вярно ли е, че от немска страна са разрешили откриването на избирателни секции на Република Гърция на територия на Германия извън техните консулски представителства и ако да, българското посолство възползва ли се от съществуващите на същото основание възможности?
10. Вярно ли е, че според Rundnote 08/19.06.2003 на Външно министерство наГермания от международните мисии в Германия се изисква два месеца преди провеждането на избори да се поиска съгласието на немската страна за откриването на избирателни секции. Ако да, как това е съобразено при подхода за заявяването на желание за изборни секции извън дипломатическитепредставителства.
Уважаеми г-н Посланик,
Като български граждани, бихме желали да подчертаем обществено политическото значение на този казус, който би могъл практически да ограничи правата на глас на хиляди български граждани в Германия. Изразяваме надежда, че това може да се дължи на всичко друго, но не и на липсата на достатъчна решителност от страна на българските институции за решаване на въпроса в полза на българската демокрация и настояваме да направите всичко възможно, за да бъдат открити секции и в градовете, в които няма дипломатически представителства. Чувстваме се задължени да уведомим българската общественост, защото българското общество има право да знае за въпроси, отнасящи се до изконните демократични права на българските граждани, независимо от тяхното местоживеене. Също така си запазваме възможността да комуникираме директно и с немската страна, ако не получим очакваното пълното и незабавното съдействие от страна на българското посолство като представител и изразител на волята на българския народ.
С уважение: Представителите на инициативните комитети за откриване на изборни секции запарламентарните избори на 05.07.2009 в градовете Карлсруе, Манхайм, Мюнстер,Нюрнберг, Фрайбург, Франкфурт, Щутгарт и други заинтересовани граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поставете свой коментар тук:

Съдържанието по дати

Обяви в район Чикаго

За всички градове от цял свят по континенти кликнете ТУК!

Пълното съдържание по теми

Изберете по-долу темата, която ви интересува. Кликнете. Ще се отвори нов списък със заглавия на видеоклипове. Изберете отново. Кликнете. Ще се отвори видеоекран. Киното започва веднага. Не забравяйте да отворите MENU в долния десен ъгъл на екрана за още 15 видеоклипа.

Music
Interview
Humor
Най-доброто от световното кино
Animals
Find the Your LOVE!! East Europian Girls looking for love!
Сериозно и / или Грозно
Анимационни филми.Не само детски.
Неща, които може би ви интересуват...текстова информация.
Истински негодници
Long Distance

Безплатни застраховки в САЩ за деца и бременни жени.За контакти и информация на Български език тел.1 847 854 8156

Search Video or Music Alphabetically